Sisekliima

Sisekliima on kompleksne mõiste. See ühendab endas õhu füüsikaliste parameetrite (temperatuur, niiskus jne), õhukvaliteedi (saasteainete sisalduse), müra ja meie hinnangul ka õhu radoonisisalduse taseme.

Mõõdame temperatuuri, õhuniiskuse, õhurõhu, CO2, müra ja radooni taset.

Siseõhu kvaliteedi määrab suuremal määral ventilatsioon ehk, kas õhuvahetus toimib või ei toimi. Siseõhu kvaliteedi hindamisele olulised tegurid on ka inimeste riietus, füüsiline aktiivsus, sugu, vanus ja ka tervislik seisund. Seda seetõttu, et tihti on inimestel erinevad ootused elukeskkonnale.

Peamiselt mõjutab siseõhu mugavustunnet temperatuur. Keskmiselt riietatud inimese jaoks on mugavaks temperatuuriks +22 °C, suvel kergema riietuse korral +25,5°C (EVS 839:2003; EVS-EN 15251:2007). Peale õhutemperatuuri mõjutab õhu kvaliteerti koos sisetemperatuuriga õhu suhteline niiskus. Kütteperioodil hinnatakse kvaliteetsemaks suhtelisel kuivemat õhku kui perioodi välisel ajal, kuna niiskustase on üheks näitajaks ventilatsiooni toimivuse hindamisel ja veeaur avaldab mõju piirdetarinditele. Mida kõrgem on veeauru sisaldus siseõhus seda suuremat ohtu ta välispiiretele avaldab. Veeauru liikumine läbi piirdetarindite võib põhjustada selles niiskuse kondenseerumist ning kahjustada seda jäädavalt.

Sisekliima parameetrid mõjutavad olulisel määral hoone kasutajate mugavust, tervist, ning seeläbi näiteks ka töötajate tootlikust.

Alati ei saa sisekliimat mõõta ja hinnata ainult siseõhutemperatuuri järgi. Tuntakse sellist mõistet nagu operatiivne temperatuur, mis arvestab inimese soojuslevi kiirguse ja konvektsiooni koosmõjuga ja seda mõjutavad välispiirete sisepinna temperatuurid. Seega võtab operatiivne temperatuur rohkem arvesse reaalset olukorra, mida inimene tunneb.

Mõõdame järgmiseid sisekliimat mõjutavaid tegureid:

  • Temperatuur: 0°C kuni 50°C (täpsusaste: ± 0.3°C)
  • Õhuniiskus: 0 to 100% (täpsusaste: ± 3%)

  • Õhurõhk: 260 kuni 1160 mbar (täpsusaste: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg)

  • Õhukvaliteet (CO2): 0 kuni 5000 ppm (täpsusaste: ± 50 ppm or ± 5%)

  • Müra: 35 dB to 120 dB

  • Radoon: 0 kuni 3000 B/q

Oleme teostanud ligi 100 sisekliima analüüsi.

Mõõtmised viime läbi kasutades selleks portatiivseid hügromeetreid nii koht- kui logger tüüpi mõõtmiste läbiviimiseks.

Omame (läbi partneri) ka Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteeringut töökeskkonna parameetrite mõõtmiseks.

Niiskuskahjustuste likvideerimine, partner:

Artikkel:

Kehv sisekliima lämmatab töötahte