Lepingutingimused

1. MÕISTED

Teenusepakkuja energiasäästu teenuste osutamise tüüptingimustes (edaspidi: tüüptingimused) kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.1 energiasäästu teenused – energiaaudit, energiamärgis ja termograafia.

1.2 energiaaudit – mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev hoone energiakasutuse analüüs, mida teostab energiaauditeid tegev ettevõtja. Energiaaudit selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones. Kogutud andmete põhjal koostatakse energiaauditi aruanne, mis sisaldab mõõtmiste ja kogutud andmete analüüsi ning meetmepakette hoone seisukorra parandamiseks. Meetmepaketid tuuakse välja koos võimalike energiasäästu koguste, lihtinvesteeringu maksumuste ja tasuvus aegadega.

1.3 energiamärgis – dokument, mis koostatakse ja väljastatakse olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mis kinnitab, milline on selle hoone tegelik energiatarbimine ning põhineb mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel. Energiamärgist võib väljastada energiamärgiseid väljastav või energiaauditeid tegev ettevõtja. Energiamärgise dokument koosneb neljast osast: tiitelleht, energiasäästu meetmete loetelu, kaalutud energiakasutuse arvutamiseks vajalikud lähteandmed (tellimus) ja kaalutud energiakasutuse arvutus. Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat.

1.4 termoülevaatus – meetod pindade temperatuuride visualiseerimiseks. Termoülevaatuse käigus tehtavad termopildid võimaldavad määrata nii suurema pinna temperatuurierinevusi, kui ka konkreetse punkti temperatuuri. Tehtud termopildistamise põhjal koostatakse raport, mis sisaldab tehtud termopilte koos kommentaaridega, analüüsi ja soovitusi edasiste sammude osas olukorra parendamiseks.

1.5 tellimus – teenuse pakkuja vormil olev dokument, mille andmed on aluseks energiasäästu teenuste osutamiseks ja mille klient või tema volitatud esindaja esitab täidetud kujul ning allkirjastatult teenuse pakkujale energiasäästu teenuste tellimiseks. Tellimus tuleb allkirjastada, kas enne hoone ülevaatust või hoone ülevaatusel.

1.6 hoone ülevaatus – on hoone energiaaudiitori või energiamärgise väljastaja visuaalne tutvumine kliendi hoone või selle eraldi kasutatava osa välispiiretega ning tehnosüsteemidega, vajalike mõõtmiste teostamine, hoone fotografeerimine, termoülevaatuse korral termopiltide tegemine, kliendi või tema esindaja küsitlemine ning vajadusel tellimusele allkirja küsimine.

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Tüüptingimused reguleerivad Ühinenud Eksperdid OÜ (edaspidi: teenuse pakkuja või pool) poolt energiasäästu teenuste osutamist kodu- või ärikliendile (edaspidi: klient või pool).

2.2 Teenuse pakkuja osutab kliendile energiasäästu teenuste dokumentide koostamise ja väljastamise teenust.

2.3 Käesolevaga teenuse pakkuja teavitab, et töötleb kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud teenuse osutamise tagamiseks. Füüsilisest isikust klient annab teenuse pakkujale, ja teenuse pakkuja poolt kokkuleppes sätestatud õiguste ning kohustuste täitmiseks kasutatavatele kolmandatele isikutele ja isikutele, kellele teenuse pakkuja on loovutanud kokkuleppest tulenevad nõuded ostja vastu (sh arvete koostamise ja edastamisega tegelevatele trüki- ja postitusteenuste osutajatele, panga- ja inkassoteenuste osutajatele), nõusoleku kokkuleppes märgitud ja kokkuleppe täitmise käigus saadud kliendi isikuandmete (sh isikukood, ees- ja perekonnanimi, teenuste tarbimise maht ja maksumus, võlakohustused, kokkuleppes märgitud kliendi aadress) töötlemiseks kokkuleppe täitmise eesmärgil. AS Krediidiinfo maksehäireregistris on kõnealused isikuandmed kättesaadavad kuni 3 (kolme) aasta jooksul kliendi poolt kokkuleppe täitmisest.

2.4 Teenuse pakkuja järgib kliendi isikuandmete töötlemisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

2.5 Teenuse pakkuja võib kliendile saata oma koostööpartnerist kolmanda isiku infot, sealhulgas reklaami, kui ta on saanud kliendilt vastava nõusoleku. Kui klient on teenuse pakkujale teatanud oma kontaktandmed (sealhulgas postiaadressi või e-posti aadressi, telefoni numbri), on ta sellega vastavasisulise nõusoleku andnud. Kliendil on igal ajal õigus käesolevas punktis nimetatud nõusolek tagasi võtta.

2.6 Tellimuse allkirjastamisega kinnitab klient, et talle on antud piisav võimalus energiasäästu teenuste, sealhulgas tüüptingimuste ja hinnakirja sisuga tutvumiseks ning ta on nendega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub teenuse osutamise tingimustega.

3. TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Poolte vahel kokkulepitud ajal teostab teenuse pakkuja kliendi juuresolekul hoone ülevaatuse.

3.2 Teenuse pakkuja koostab pärast hoone ülevaatust teenuse dokumendi(d), võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Energiasäästu teenuste dokumentide koostamiseks kulub kuni 4 nädalat pärast hoone ülevaatust ja kõigi energiaauditi aruande koostamiseks vajalike andmete saamist kliendilt. Ainult energiamärgise tellimise korral kulub energiamärgise dokumentide koostamiseks kuni 2 tööpäeva pärast hoone ülevaatust. Ainult termoülevaatuse tellimisel kulub termoülevaatuse raporti koostamiseks kuni 15 tööpäeva pärast hoone ülevaatuse toimumist. Teenuse pakkujal on õigus nimetatud tähtaegu pikendada, kui teenuse osutamise käigus selguvad asjaolud, mida teenuse osutaja ei saanud arvestada või p 4 nimetatud olukordade esinemisel.

3.3 Hiljemalt punktis 3.2 nimetatud tähtajale järgneval tööpäeval esitab teenuse pakkuja kliendile tellitud teenuse dokumendid. Energiamärgise tellimise korral kannab teenuse pakkuja energiamärgise andmed ehitisregistrisse vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele.

3.4 Klient tasub teenuse eest teenusepakkuja poolt väljastatud arve alusel 14 päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast arvates.

3.5 Teenuse osutamist takistavate tingimuste ilmnemisel (vt punkt 4) teavitab teenuse pakkuja nendest klienti esimesel võimalusel.

4. TEENUSE OSUTAMIST TAKISTAVAD TINGIMUSED

4.1 Energiaauditi osutamist takistavad tingimused:

4.1.1Energiaauditit (hoone ülevaatust) soovitakse teha ajal, mil hoones ei toimu sisekliima tagamist (ei ole aktiivne kütteperiood) ehk hoone sisekliimat mõjutavad ainult väliskeskkonna tingimused.

4.1.2 p 4.1.1 nimetatud teenuse osutamist takistavad tingimused ei kehti hoonete puhul, kus toimub sisetemperatuuri tagamine aastaringselt.

4.2 Termoülevaatuse osutamist takistavad tingimused: 4.2.1termopiltide tegemise ajal on väliskeskkonna ja hoone sisetemperatuuride vahe väiksem, kui 15°C

4.2.2 termopiltide tegemise ajal on hoone sein vihmamärg

4.2.3 termopiltide tegemise ajal on hoone sein otsese päikesepaiste käes

4.2.4 termoülevaatuse käigus toimub termopiltide teostamine, kui punktides 4.2.1.-4.2.3. toodud teenuse osutamist takistavad tingimused on kõrvaldatud.

5. ENERGIAMÄRGISE NÕUDEID EI KOHALDATA

5.1 Tellimuse allkirjastanud klient on teadlik, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 17.12.2008 määruse nr 107 “Energiamärgise vorm ja väljastamise kord” nõuded ei laiene, kui klient tellib:

5.1.1 energiamärgise hoonele, mis on tunnistatud vastavalt “Muinsuskaitseseadusele” ja mille olemust või välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt

5.1.2 energiamärgise kultus- ja tavandihoonele

5.1.3 energiamärgise hoonele, mille kasutusiga on kuni kaks aastat

5.1.4 energiamärgise tööstushoonele, töökojale ja madala energiavajadusega, eluruumideta põllumajandushoonele

5.1.5 energiamärgise hoonele, mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli kuud aastas

5.1.6 energiamärgise hoonele, mille ruumide kasulik pind on kuni 50 m2

6. HOONE ÜLEVAATUSE KORRALDAMINE

6.1 Energiaauditi hoone ülevaatusel teenuse pakkuja:

6.1.1 tutvub hoone piirdetarindite ja tehnosüsteemidega ning vajadusel mõõdab nende suurusi

6.1.2 mõõdab hoone sisekliimat (üldjuhul sisetemperatuuri ja niiskust), vajadusel ka hoone mõõtmeid)

6.1.3 tutvub hoone ehitus- ja renoveerimistööde alase dokumentatsiooniga

6.1.4 küsitleb klienti ja võimaluse ka mõnda hoone kasutajat

6.1.5 fotografeerib hoonet ja selle tehnosüsteeme.

6.2 Energiamärgise hoone ülevaatusel teenuse pakkuja:

6.2.1 tutvub hoone piirdetarindite ja tehnosüsteemidega

6.2.2 küsitleb klienti

6.2.3 fotografeerib hoonet

6.3 Termoülevaatuse hoone ülevaatusel teenuse pakkuja:

6.3.1 tutvub hoone piirdetarindite ja vajadusel tehnosüsteemidega

6.3.2 küsitleb klienti

6.3.3 teeb hoonest termopildid ja samadest objektidest ka tavafotod

7. TEENUSTE EEST TASUMINE

7.1 Klient maksab teenuse pakkujale teenuse eest vastavalt teenuse pakkuja poolt saadetud hinnapakkumusele. Ainult energiamärgise tellimisel aga vastavalt teenuse pakkuja kodulehel toodud hinnakirjale. Juhul kui kliendil on võlgnevusi teenuse pakkuja ees viimasega sõlmitud muude lepingute alusel, on teenuse pakkujal õigus teenuse osutamse eest küsida 100%-list ettemaksu.

7.2 Teenuse pakkuja esitab teenuse osutamise kohta kliendile teenuse arve paberkandjal või elektrooniliselt punktis 3.3 nimetatud dokumentide esitamisele järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks. Arve maksetähtaeg on 14 päeva arve väljastamisest. Teenuse pakkuja poolt esitatud arve loetakse kliendi poolt kättesaaduks, kui see on saadetud tellimuses märgitud kliendi kontaktaadressile ja arve väljastamisest on möödunud 5 päeva.

7.3 Klient maksab teenuse tasu arvel märgitud maksetähtpäevaks, viidates arvel olevale viitenumbrile.

7.4 Arve loetakse makstuks päevast, kui teenuse tasu laekub teenuse pakkuja arvelduskontole.

8. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1 Teenuse pakkuja on kohustatud täitma kõik kliendi poolt tellitud teenused täies mahus ning punktis 3 toodud tingimuste ja korra alusel.

8.2 Klient on kohustatud teenuse eest tasuma arvel näidatud tähtpäevaks.

8.3 Klient teavitab kokkulepitud hoone ülevaatuse aja muutmise soovist teenuse pakkujat ja lepib kokku uue aja vähemalt 1 tööpäeva jooksul enne ülevaatuse toimumist.

8.4 Hoone ülevaatuse korral peab klient kohale saabuma õigeaegselt, lubatud on maksimaalselt 30-minutiline hilinemine, ja tagama teenuse pakkujale juurdepääsu ülevaatust vajavatele tehnosüsteemidele ning hoone välispiiretele.

9. VASTUTUS

9.1 Kui klient ei tasu arve eest tähtaegselt, on teenuse pakkujal õigus nõuda juriidilisest isikust kliendilt kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata põhivõlgnevuselt 0,20% päevas ja füüsilisest isikust kliendilt 0,07% päevas. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpeb tasude laekumise päeval (kaasaarvatud).

9.2 Teenuse pakkuja täidab endale võetud kohustused nõuetekohaselt juhul, kui klient täidab nõuetekohaselt kõik punktides 8.2.-8.4. nimetatud kohustused.

9.3 Pooled vastutavad kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuse rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha. Pool hüvitab teisele poolele teenuse osutamise käigus tekkinud kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu ei hüvitata. Pooled ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui kohustuse rikkumine on vabandatav.

9.4 Pool võib teenuse osutamise käigus tekkinud kohustuste rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või tüüptingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Vastutuse piiramine ei ole lubatud seaduses sätestatud juhtudel või kui kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

9.5 Arve maksetähtpäevaks tasumata jätmisel on arve esitajal õigus saata kliendile tema hinnakirjas sätestatud hinnaga meeldetuletus.

10. TEAVITAMINE

10.1 Teenuse pakkuja avaldab info energiasäästu teenuste ja hinnakirja kohta teenuse pakkuja kodulehel http://www.ehitusekspertiisid.ee

10.2 Pooled teavitavad üksteist mõistliku aja jooksul kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigist asjaoludest, mis takistavad kohustuste nõuetekohast täitmist.

10.3 Teenuse pakkuja või tema esindaja kontaktaadressi andmete muutumisest teavitab teenuse pakkuja kodulehel ja kliendile teenuse osutamise perioodil kliendi poolt tellimuses märgitud e-posti aadressil.

10.4 Klient teavitab teenuse pakkujat teenuse osutamisega sätestatud kontaktandmete muutumistest e-posti teel või kirjalikult. Klient kannab kogu vastutust nimetatud kohustuse täitmata jätmisest talle tekkinud kahju eest.

11. TEENUSTEST LOOBUMINE

11.1 Klient võib tellitud teenusest loobuda ja Lepingu ühepoolselt lõpetada enne teenuse pakkuja poolt arve esitamist, teatades sellest teenuse pakkujale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teenusest loobumisel tasub klient teenuse pakkujale teenuse osutamiseks tehtud kulud, kuid mitte rohkem kui teenuse kogumaksumus.

11.2 Teenuse pakkuja võib ühepoolselt teenuse osutamise lõpetada, kui teenuse osutamine on muutunud teenuse pakkujast mitteoleneval põhjusel võimatuks (täitmise võimatus) ning täitmise võimatus on kestnud vähemalt kaks (2) kuud.

12. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

12.1 Teenuse osutamisega seotud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

12.2 Lepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele kliendi elu- või asukoha järgses kohtus. Juhul kui klient asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui kliendi tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamisel teada, on pooled kokku leppinud lahendada vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatud kokkulepped ei välista poolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele.